Įsivertinimo veikla

2014 m. lapkričio mėn. ir 2015–2016 m. m., 2016–2017 m. m. VKĮKG atliko giluminį pamokos kokybės įsivertinimą pagal Švietimo ir mokslo ministro 2009 m kovo 30 d. įsakymo Nr. ISAK-607 ,,Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“ įsivertinimo metodiką taikant kokybinį tyrimą – iš viso šešių etapų bendrojo ir meninio ugdymo pamokų stebėjimą. Išskirta trylika šiuolaikinės pamokos kokybės kategorijų. Bendru VKĮKG ir administracijos sutarimu, stebėtų pamokų mokytojoms ir mokytojams, atitinkantiems išskirtus kokybinius kriterijus suteiktos apdovanojimo nominacijos.

aaaa

Pagal Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-267 ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ įsivertinimo metodikos trečios srities ,,Ugdymo aplinkos“ rodiklius, bendru VKĮKG ir administracijos sutarimu už 2016–2017 m. m. iniciatyvą darbščiai tvarkant gimnazijos pastatą ir jo aplinką paskirta apdovanojimo nominacija.

aaaaa

 

Komentavimo galimybė išjungta.