Misija, vizija, vertybės

VIZIJA
Gimnazija, kurioje gabūs dailei ir muzikai regiono mokiniai ugdomi aukštos kvalifikacijos pedagogų, ugdymo procese taikant sąveikos ir mokymosi paradigmas bei modernias mokymo priemones ir technologijas.

MISIJA
Remiantis humanistine, demokratine ugdymo filosofija, teikiant kokybišką bendrąjį kartu su menų ugdymu išsilavinimą, visapusiškai ugdyti atsakingus piliečius, gebančius sėkmingai socialiai integruotis, kurti, mokytis bei savo talentą naudoti bendrai tautos pažangai.

VERTYBĖS
Gerinant ugdymo kokybę, mes stengiamės tobulinti ne tik struktūrinius, technologinius ar strateginius procesus, bet ir humanizuoti ugdymą. Remdamiesi demokratine, humanistine ugdymo filosofija (Vydūnas, S. Šalkauskis, A. Maceina, J. Vabalas-Gudaitis, M. Lukšienė, Š. Amonašvili ir kt.), skatiname bendražmogiškųjų vertybių ir dvasingumo sugrįžimą į mokyklą, tautinės dvasios ugdymą.

Siekiant skiepyti vaikams kilnaus žmogaus vertybes, mokyklos bendruomenė sutaria, kad pedagogai turi būti:

  • empatiški (geba įsivaizduoti save mokinio padėtyje, supranta ir atjaučia, jaučia jo išgyvenimus, nuoširdžiai bendrauja, pasineria į mokinio problemą, palieka šalia visas išankstines nuostatas, įtarimus ir nepasitikėjimus, jaučia mokinių bėdas, supranta rūpesčius, pataria (nelaukiant mokinio kreipimosi)…);
  • bendradarbiaujantys su mokiniais (jaučiamas ryšys tarp mokytojo ir mokinių, jų bendros veiklos, kartu tariasi, atsižvelgia į moksleivių pasiūlymus, kartu kuria pamoką, padeda įgyti ne tik žinių, bet ir spręsti iškilusias problemas, duoda geranoriškų bei vertingų  patarimų, rodo susidomėjimą mokinio asmenybe, padeda tobulėti pamokose ir nepamokinėje veikloje…);
  • atsakingi, teikiantys pagalbą mokiniui (stengiasi ne tik pravesti pamoką, bet padeda įveikti mokymosi sunkumus, išmoko atsirinkti svarbiausias žinias, sudaro sąlygas mokiniams pamokose savarankiškai mąstyti, samprotauti, kurti, o ne tiesiog klausytis įsisavinant mokomąją medžiagą, motyvuoja doram elgesiui…);
  • kultūringi, tolerantiški (bendrauja mandagiai, laisvai, pagarbiai, mokiniai nejaučia susikaustymo, psichologinio diskomforto, mokytojas elgiasi kultūringai, taktiškai, neįžeidžiančiai, nežemina, problemas sprendžia abipusiu susitarimu, prasižengusiojo neterorizuoja ir nenuteikinėja prieš kitus klasės draugus, pamokose kuria jaukų, pozityvų psichologinį klimatą…);
  • etiški (demonstruoja pedagoginį optimizmą, tikėjimą mokiniu, niekada neparodo nepasitenkinimo mažiau gabiais mokiniais, geba išklausyti ir priimti be vertinimo, bendravime, diskusijose, problemų sprendime vadovaujasi etiško elgesio taisyklėmis, nedarydami žalos kitiems, yra aukštos asmeninės moralės, taip pat ir mokiniams ugdo moralines vertybes…);  
  • visapusiškai ugdantys (perteikia ne tik dėstomo dalyko žinias, bet ir prisideda prie mokinių saviugdos, tolimesnės savikūros, skatina gyvenimo prasmės suvokimą, akcentuoja bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą, perteikia gyvenimišką išmintį, rūpinasi doroviniu ir dvasiniu ugdymu…).

Mokyklos bendruomenė pripažįsta ir puoselėja pagarbos žmonėms, etiškumo, teisingumo, sąžiningumo, tolerancijos, nesavanaudiškumo, kūrybiškumo, atvirumo, kokybiškumo, komandinio darbo, bendradarbiavimo, novatoriškumo, atsakomybės, iniciatyvumo vertybes.

„…Pamoka, tai mokytojo ir mokinio bendrystė. Tikroji mokytojystė yra nesibaigiantis šviesos davimas mokiniui. Tikroji mokinystė yra nenuilstantis veržimasis į mokytoją, į šviesą. Pamoka – gyvenimo pamatas ir pats gyvenimas…“
(Š. Amonašvili)

Tegauna mūsų mokiniai svarbiausias gyvenimo, pažinimo, grožio, išminties, meilės, džiaugsmo, pareigos, atsakomybės, pagarbos, tolerancijos pamokas!

Komentavimo galimybė išjungta.